Automatisch ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij echtscheiding?

Een klant van een bank dient op 17 maart 2015 een klacht in bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Zij is van mening dat ze onjuiste informatie heeft gekregen bij het aangaan van een consumptief krediet. Ze heeft dan ook geen aflossingsverplichting, omdat de lening na de scheiding, volgens een uitspraak van de rechtbank, aan haar ex-partner toebehoort.

De casus

De klant is in 2006 getrouwd. In 2006 sluit ze, met haar toenmalig partner, een doorlopend krediet af tot een bedrag van € 35.000. Dit krediet is onder hoofdelijke aansprakelijkheid aan beiden verstrekt. De klant geeft aan, dat zij bij het aangaan van de kredietovereenkomst onjuist is geïnformeerd over de gevolgen van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Haar man had schulden en wilde deze oversluiten. De schulden konden alleen worden overgesloten als de klant de kredietovereenkomst mede zou ondertekenen. Het inkomen van de man alleen was namelijk onvoldoende om de maandlasten van het gewenste krediet aan te kunnen gaan. De bankmedewerkster zou hierbij destijds hebben aangegeven dat het medeondertekenen slechts een ‘formaliteit’ was.


Checklist

“Efficiënt scheiden”

checklist scheiden
In goed overleg scheiden en financiële/fiscale kosten besparen?

Ontvang nu gratis de checklist “Efficiënt scheiden”.

Deze checklist bevat onder andere:

  • 10 pagina’s vol met informatie
  • Compleet stappenplan
  • Extra aandachtspunten

Ontvang de checklist


Het huwelijk is in 2008 ontbonden door de rechter. Omdat er sprake was van algehele gemeenschap van goederen, heeft de rechtbank de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap vastgesteld. Bij deze verdeling werd het krediet van € 35.000 toegescheiden aan de man. De klant moest daarentegen € 10.000 ter verrekening van het krediet aan haar ex-man betalen.

De bank heeft in 2008 haar vordering uit hoofde van het krediet overgedragen aan een incassobureau. Dit omdat zich betalingsproblemen voordeden. De klant heeft vervolgens op grond van een betalingsregeling met het incassobureau maandelijks € 135 betaald.

In januari 2015 stuurt de klant een brief naar de bank, waarin zij stelt dat de beschikking van de rechter vanwege de echtscheiding zwaarder weegt dan de hoofdelijke aansprakelijkheid vanuit de kredietovereenkomst. Op grond hiervan claimt de klant niet langer verplicht te zijn tot het doen van de verplichtingen, die voortvloeien uit de door haar gesloten betalingsregeling. De bank houdt haar echter aan haar hoofdelijke aansprakelijkheid.

Uitspraak Geschillencommissie

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening doet op 27 mei 2016 in deze casus een bindende uitspraak en verwerpt de klachten van de klant. De Geschillencommissie acht het niet bewezen dat de medewerkster van de bank onjuiste informatie heeft verstrekt over de gevolgen van de hoofdelijke aansprakelijkheid bij het aangaan van het krediet. Omdat de klant haar stelling niet kan bewijzen, wordt deze klacht verworpen.

Ook de klacht over het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt door de Geschillencommissie verworpen. Het feit dat de rechtbank de schuld aan de man heeft toegescheiden, doet hier niets aan af. De klant kan niet aantonen dat de bank haar op enig moment officieel uit de hoofdelijke aansprakelijkheid heeft ontslagen.
In de productvoorwaarden van de bank behorende bij het krediet staat het volgende:

“Indien aan de kant van kredietnemer meer partijen zijn, zullen alle rechten en alle verbintenissen van kredietnemer hoofdelijk zijn. De bank is echter bevoegd één van de kredietnemers de beschikking over het krediet te weigeren, zolang niet duidelijk is dat de andere kredietnemer daarmee heeft ingestemd. Dit geld alleen indien de bank dit ter bescherming van haar eigen positie nodig heeft.”

De Geschillencommissie wijst de vordering van de vrouw af.